За нас

Основни Цели

stairs

Да създава условия за укрепване авторитета на НСБП като доброволна браншова организация на фирми и специалисти, които спазват действащите в страната закони и гарантират качеството на предлаганите от тях продукти и услуги.

proposta-comercial

Да пропагандира и рекламира дейността на членовете на сдружението, да стимулира търговското сътрудничество между тях и да се грижи за предотвратяването на нелоялно отношение помежду им.

359

Да извършва обществена работа по утвърждаване на доброто име на превозвача и неговата професия, лоялното пазарно поведение и конкуренция при предоставянето на услуги в бранша.

ПРИНЦИПИ

Принципите на професионалната етика, равнопоставеност и лоялна конкуренция при пазарното поведение на членуващите в Националното сдружение на българските превозвачи фирми и юридически лица, са установени с ЕТИЧЕН КОДЕКС.

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Етичният кодекс има за цел да създаде условия за укрепване авторитета на НСБП като доброволна браншова организация на фирми и специалисти, които са лоялни към своите партньори и гарантират качеството на предлаганите от тях продукти и услуги.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ

Отношенията между членовете на Сдружението се основават на принципа на взаимно доверие, толерантност и етичност. Всеки член се стреми да утвърди не само собствения си авторитет, но и този на сдружнеието. Членовете установяват помежду си отношения на сътрудничество и взаимопомощ при решаване на общите за бранша проблеми.